فروش و عرضه مستقیم کیسه های استومی هالیستر از طریق داروخانه ها

ویزیت بیماران در کلینیک های هالیستر
جهت اموزش نحوه مراقبت از استومی و کیسه استومی

کلاس های آموزش زخم و استومی جهت کارشناسان پرستاری و کادر درمانی جهت شناخت کدهای کیسه های استومی هالیستر
سیستم کیسه های استومی یک تکه هالیستر
سیستم کیسه های استومی دو تکه هالیستر
انواع چسب های پایه
و شناخت چسب پایه مناسب با توجه به نوع استومی بیمار
ترشحات
و پوست بیمار