درباره ما

شرکت رایان طب جاوید RTJ به عنوان نماینده انحصاری شرکت هالیستر آمریکا در سال 1393 تاسیس گردیده است وبا تشکیل تیمی از متخصصین مجرب در امر زخم و استومی , در صدد رسیدن به اهداف ذیل گامهای استوار و موثری را برداشته است. هدف ما کمک به مشاوره دقیق تر و علمی تر به بیماران استومی در زمینه نحوه استفاده از محصولات استومی و پیشگیری از بروز زخم های اطراف استومی، معرفی محصولات مربوط به زخم و استومی سرمایه گذاری در امر ارتقاء بهینه خدمات مربوط به بازاریابی, تبلیغات و آموزش آنها به بیماران و مراکز درمانی، ارتقاء سطح معلومات عمومی بیماران استومی جهت ایجاد استقلال در مراقبتهای لازم از استومی و پوست اطراف استومی و ایجاد انگیزه و اعتماد بیشتر از طریق حمایتهای آموزشی و درمانی منسجم و مداوم می باشد.

اهداف ما

شرکت رایان طب جاوید Rayan Teb Javid (RTJ)به عنوان نماینده انحصاری شرکت هالیستر آمریکا سال 1393 تاسیس گردیده است و با تشکیل تیمی از متخصصین مجرب در امر زخم و استومی , در صدد رسیدن به اهداف ذیل گامهای استوار و موثری را برداشته است.

چشم انداز مدیریت