سیستم تطبیق رنگ در کیسه های استومی دو تکه هالیستر

به منظور تسهیل در تشخیص و  تطابق سایز چسب پایه با کیسه استومی در کیسه استومی دو تکه کانفورم 2 (2Conform)، شرکت هالیستر از سیستم تطبیق رنگ در کلیه کدهای کیسه استومی استفاده کرده است. کیسه های استومی دو تکه Two Piece Ostomy bagsهالیستر به راحتی با سیستم تطبیق رنگ قابل شناسایی میباشند

بدین صورت که برچسب روی هر جعبه و کیسه استومی مربوطه دارای کد رنگی مشابه میباشند. اول چسب پایه مناسب را انتخاب کرده سپس با استفاده از رنگ برچسب روی جعبه چسب می توانید رنگ مشابه آن را روی جعبه کیسه استومی پیدا کرده و به آسانی کیسه استومی مخصوص و هم سایز چسب پایه خود را تشخیص دهید.

پس از تعیین شدن سایز استومی بیمار می توانید بوسیله جدول زیر سایز چسب پایه و رنگ مشخص کننده با کیسه استومی آنرا بسادگی شناسایی و انتخاب نمایید.

سیستم تطابق رنگ کیسه های استومی دو تکه هالیستر 

بطور مثال اگر روی جعبه چسب پایه شما قرمر رنگ می باشد, کیسه استومی که برچسب قرمز دارد با چسب پایه شما منطبق و هم سایز است. کافی است سایز استومی خود را اندازه بگیرید و با توجه به جدول رنگ های مشخص کننده سایز که در زیر نمایش داده شده است کد مورد نظر خود را براحتی انتخاب نمایید. لطفا به عکس مقابل توجه نمایید.

کاتالوگ معرفی محصولات استومی هالیستر Hollister Ostomy Supplies