آموزش
 
سیستم گوارش بدن انسان
هنگامی که غذا بلعیده می شود. از مری به سمت معده پایین می رود. اسید معده و آنزیم ها غذا را به قطعاتی کوچکتر خرد کرده و به صورت مایع مخلوط در می آورند.

مراقبت از پوست اطراف استومی
حفظ سلامت پوست اطراف کلستومی بسیار مهم است. سالم و تمیز نگه داشتن پوست اطراف استوما شرط اساسی در مناسب چسبیدن کیسه می باشد.

روده بزرگ (کولون)
کولون دو نقش اساسی دارد:
جذب آب از مدفوع
ذخیره مدفوع، تا با حرکت دودی روده دفع شود.

استوما چیست ؟
استوما به معنای دهانه می باشد. هرگاه یکی از ارگان های داخلی بدن به طور مستقیم و یا توسط مجرای باریکی به بیرون راه پیدا کند استوما نامیده می شود.

نقش روده باریک در بدن
روده باریک (ایلئوم) اندامی است که بین معده و روده بزرگ (کولون) واقع شده است و به آن روده کوچک نیز می گویند.

ایلئوستومی چیست؟
در روش ایلئوستومی، روده کوچک (قسمت انتهایی روده کوچک) به پوست وصل می شود و معمولاً این روش برای بیمارانی به کار می رود که دچار جراحت شدید روده بزرگ و از بین رفتن روده بزرگ یا نیازمند جراحی بروی روده بزرگ هستند یا مبتلا به بیماریهای التهابی روده کوچک و بزرگ می باشند . در این روش دهانه روده کوچک در قسمت تحتانی طرف راست شکم قرار می گیرد.


کلستومی چیست؟
کلستومی دهانه ای است از کولون (روده بزرگ) بر روی شکم، که توسط عمل جراحی ایجاد می شود.

آمادگی قبل از عمل استومی
پس از بستری شدن بیمار و انجام آمادگی روده، نوبت تعیین محل استوما است.
زخم شدن پوست اطراف استوما، تخلیه نامناسب استوما داخل کیسه و نشت از طرف آن، ترس از جدا شدن کیسه، نگرانی و اضطراب در ارتباط با عدم پذیرش خانواده و از دست دادن شغل و در نهایت دوری از اجتماع و افسردگی فرد، از عوارض بسیار مهم انتخاب نامناسب محل استوما می باشد. بنابراین تعین محل استوما بر روی شکم بخش مهمی از آمادگی های قبل از عمل می باشد. قبل از عمل با مشورت پزشک و پرستار مراقب استوما، بهترین محل استوما بر روی شکم تعیین خواهد شد.

مراقبت های پس از عمل جراحی استومی
مراقبتهای پس از عمل استومی شامل مراقبت از زخم جراحی، گفتگو با بیمارو خانواده وی، مشاهده استوما و لمس آن توسط بیمار، گام اساسی در پذیرش کلستومی توسط بیمار و خانواده وی پس از عمل جراحی میباشد. پس از جراحی، اندازه کلستومی بزرگ و متورم می باشد. با گذشت چند هفته و کسب بهبودی، اندازه آن کوچک می شود.

وظیفه روده باریک
عمل اصلی روده باریک، هضم و جذب موادغذایی می باشد و در حقیقت جایی است که اکثر هضم و جذب غذاها در آنجا انجام می گیرد.


TotalRecords:28
rPP:10
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:5

1 2 3  
صفحه 1 از 3  |  تعداد رکورد ها : 28  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 10