چشم انداز مدیریت
چشم انداز مدیریت
  • ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و در سطحی گسترده به مشتریان در سرتاسر کشور
  • آموزش سراسری بیماران دارای زخم و استومی
  • بالا بردن سطح دانش پرسنل و کادر درمان در مورد مراقبتهای اساسی از بیماران دارای زخم و استومی 
  • آگاهی مراکز و ارگانهای ذیربط از اهمیت توزیع محصولات زخم و استومی به مراکز و حفظ انسجام در نظام توزیع سراسری 
  • پیگیری دوره ای بیماران توسط کال سنتر و تیم علمی هالیستر از روند دوران نقاهت بیماران در منزل 
  • ایجاد زمینه مناسب برای مشورت بیماران با متخصصین درمانی و کارشناسان زخم و استومی در مورد مشکلات مربوط به مراقبت از زخم و استومی