خدمات
خدمات
  • برگزاری دوره های آموزشی (زخم، استومی و بی اختیاری) با همکاری تیم برجسته هالیستر امریکا و اروپا.
  • برگزاری کلاسهای مرتبط با زخم و استومی و شناخت کیسه مناسب استومی  جهت متخصصین در تهران و شهرستان ها .
  •   ارائه خدمات مشاوره ای زخم و استومی.
  • آموزش بيماران دارای استومی در تهران و شهرستان ها.
  • ویزیت بیماران دارای زخم و استومی در مراکز درمانی.
  • آموزش نحوه نصب کیسه استومی به بیماران 
  •  خدمات پرستاری در منزل به بیماران دارای استومی (استومیت. 
پرینت