خدمات
خدمات
  • برگزاری دوره های آموزشی (زخم، استومی و بی اختیاری) با همکاری تیم برجسته هالیستر امریکا و اروپا.
  • برگزاری کلاسهای مرتبط با زخم و استومی جهت متخصصین در تهران و شهرستان ها .
  • ارائه خدمات مشاوره ای زخم و استومی.
  • آموزش بيماران در تهران و شهرستان ها.
  • ویزیت بیماران در مراکز درمانی.
  • خدمات پرستاری در منزل.