اهداف
اهداف
• پیشرو در زمینه واردات و ارائه محصولات پزشکی، خدمات درمانی پیشرفته، روابط تجاری بهینه و سودآوری مناسب در جامعه پزشکی
• ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان و همکاران تجاری
• سرمایه گذاری در امر ارتقاء بهینه خدمات مربوط به بازاریابی, تبلیغات و آموزش
• ارتقاء سطح معلومات عمومی بیماران
• پیشرو در امر ارائه محصولات معتبر، با کیفیت برتر وخدمات مؤثرتر در مقایسه با رقبا
• ارتقاء سیستم خدمات به مشتریان
• ایجاد سیستم فروشی پویا از طریق کانال های فروش چند جانبه
• ایجاد انگیزه و اعتماد بیشتر از طریق حمایتهای آموزشی و درمانی منسجم و مداوم
• ارائه خدمات به مشتریان و جامعه پزشکی و بیماران بعنوان یک مجموعه واحد هماهنگی و همکاری متقابل با انجمن استومی ایران به عنوان سازمان معتبر ملی و حمایتی جامعه بیماران