اهداف
اهداف
  • پیشرو در زمینه واردات و ارائه محصولات پزشکی انواع کیسه های استومی کلستومی ایلئوستومی و یورستومی ، خدمات درمانی پیشرفته به بیماران استومی ، روابط تجاری بهینه و سودآوری مناسب در جامعه پزشکی و ارگانهای مربوطه 
  • کمک به مشاوره دقیق تر و علمی تر به بیماران استومی در زمینه نحوه استفاده از محصولات استومی و پیشگیری از بروز زخم های اطراف استومی
  • ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان و همکاران تجاری
  • معرفی محصولات مربوط به زخم و استومی  سرمایه گذاری در امر ارتقاء بهینه خدمات مربوط به بازاریابی, تبلیغات و آموزش آنها به بیماران و مراکز درمانی
  • ارتقاء سطح معلومات عمومی بیماران استومی جهت ایجاد استقلال در مراقبتهای لازم از استومی و پوست اطراف استومی
  • پیشرو در امر ارائه محصولات معتبر، با کیفیت برتر وخدمات مؤثرتر در مقایسه با رقبا  ارتقاء سیستم خدمات به مشتریان و بیماران دارای زخم و استومی و بستر خریدهای آنلاین مستقیما از شرکت  ایجاد سیستم فروش پویا از طریق کانال های فروش چند جانبه

  •  ایجاد انگیزه و اعتماد بیشتر از طریق حمایتهای آموزشی و درمانی منسجم و مداوم

  •  ارائه خدمات به مشتریان و جامعه پزشکی و بیمارانی که از انواع زخم ها و یا عوارض استومی رنج میکشند بعنوان یک مجموعه واحد هماهنگی و همکاری متقابل با انجمن استومی ایران به عنوان سازمان معتبر ملی و حمایتی جامعه بیماران