مرکزآموزش و یادگیری
مرکزآموزش و یادگیری

شرکت هالیستر فراتر از محصولات برتر

ما به آموزش و یادگیری مستمر در کنار تلاش های اولیه و مداوم شما برای زندگی با استومی و کیسه استومی اهمیت میدهیم.
برای یادگیری مطالب مختلف در مورد استومی, لطفا به سرفصل هایی که در قسمت مرکز یادگیری در سمت راست

لیست شده است توجه فرمایید.
بیشتر مطالب و منابع آموزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس میباشند.
جهت نیاز به داشتن راهنمایی و اطلاعات بیشتر به نقشه سایت مراجعه نمایید.


مرکزآموزش و یادگیری