آشنایی با کد های هالیستر
آشنایی با کد های هالیستر
سیستم تطبیق رنگ

 به منظور تسهیل در تشخیص تطابق سایز چسب پایه باکیسه آن در سیستم دو تکه کانفورم 2 (Conform 2)، شرکت هالیستر از سیستم تطبیق رنگ در کدها استفاده کرده است.
بدین صورت که برچسب روی هر جعبه و محصول مربوطه دارای کد رنگی مشابه میباشند. اول چسب پایه مناسب را انتخاب کرده سپس با استفاده از رنگ برچسب روی جعبه چسب می توانید رنگ مشابه آن را روی جعبه کیسه پیدا کرده و به آسانی کیسه مخصوص و هم سایزچسب خود را تشخیص دهید. بطور مثال اگر روی جعبه چسب پایه شما قرمر رنگ می باشد, کیسه ای که  برچسب قرمز دارد با چسب پایه شما منطبق و هم سایز است. کافی است سایز استومی خود را اندازه بگیرید و با توجه به جدول رنگ های مشخص کننده سایز که در زیر نمایش داده شده است کد مورد نظر خود را براحتی انتخاب نمایید. لطفا به عکس مقابل توجه نمایید.

پس از تعیین شدن سایز استومی می توانید بوسیله جدول زیر سایز چسب پایه و رنگ مشخص کننده با کیسه آنرا بسادگی شناسایی و انتخاب نمایید.


جهت داشتن اطلاعات کامل در مورد کد های محصولات استومی هالیستر به کاتالوگ راهنمای کد ها که در زیر لینک زیر نمایش داده شده است مراجعه نمایید.

کاتالوگ راهنمای کد های هالیستر (قابل پرینت)