اخبار و رویداد ها
حضور تیم هالیستر در کنگره کولورکتال شیراز
   1395/01/15

از کلیه همکاران و اساتید محترم جهت بازدید از غرفه هالیستر در کنگره کولورکتال شیراز دعوت بعمل می آوریم.