تجربیات شما
  RTJ  -  متخصص درمانی  - 

1394/06/16

 

مطالعه بر تجربه بیماران (زن و مرد) 6 تا 8 هفته بعد از عمل جراحی استومی
هدف از این مطالعه، توصیف تجارب بیماران با تمرکز بیشتر بر تغییر در تصویر بدنی ایشان 6 تا 12 هفته بعد از عمل جراحی استومی می باشد.
روش مطالعه: 9 بیمار جهت مصاحبه انتخاب شدند تا درباره احساس، نگرش و تجربیات زندگی آنها بعد از عمل جراحی استومی که انتظار می رفت حداقل 6 ماه استومی (کلستومی/ ایلئوستومی یا یورستومی) داشته باشند.
( 8 بیمار از 9 بیمار مورد مطالعه آموزشهای قبل از عمل دریافت کرده اند).
موضوعات اصلی مطرح شده توسط بیماران:
بیگانگی از بدن، تغییر تصویر بدنی، تأثیرات بروی زندگی جنسی و اجتماعی، تأثیرات بروی ورزش و فعالیتهای روزمره و مشکلات فیزیکی.
نتیجه گیری: با وجودیکه 8 بیمار از 9 بیمار مورد مصاحبه, آموزشهای جامعی قبل از عمل دریافت کرده بودند, تمام آنها ابراز کردند که استوما بروی زندگی روزانه آنها در بسیاری از جهات غیر منتظره تاثیر داشته است و برخی دیگر اظهار کردند که مشکلات شدید آنها در مواردی که اطلاعات کاملی نداشته اند بیشتر بوده است. با درک عمیقتر از تجربیات بیماران نقش پرستار ET مشخص می گردد که، پرستار متخصص استومی و یا کارشناس مربوطه می تواند تأثیر بسزایی در آمادگی و حمایت بیماران و تطبیق با وضعیت جدید بیماران داشته باشد.


TotalRecords:1
rPP:10
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 10